loader image

Lesson 1

Black Pijamas

单元9.1夜里的睡衣马来西亚]王振平,有改动

qiāo    qiāo    lái    le   
tiān    kōng    huàn    shàng    黑 色 hēi sè     睡 衣 shuì yī   
        huàn    shàng    hēi        shuì       
森 林sēn lín     huàn    shàng    hēi        shuì       
zhǐ    yǒu            jiā    rén    huàn    shàng    le    cǎi        de    shuì       
dài    zhe    xiào    róng    入 眠 rù mián    yíng    jiē        èr    tiān    de    蓝 色 lán sè   


Copyrights © 2022 Juperhero EduFun. All Rights Reserved.